Privacy Policy

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez klientów korzystające ze sklepu internetowego DataCenterWorld.pl jest firma DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Majolikowej 23F, 03-125 Warszawa, NIP : 524-287-61-12,
REGON : 381673590.

Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl będą przetwarzane przez DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. (Administrator) na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl – nazwa.pl Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508122, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, kapitał zakładowy: 114 384 000 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).

Dane podawane podczas rejestracji

Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl, które są podawane podczas rejestracji lub realizacji zakupów przez klienta. Dane te, to imię/nazwa firmy, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziba, dane rejestrowe, adres dostawy.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe osoby korzystającej ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl, przechowywania danych w bazie danych klientów Sklepu internetowego, prowadzonej przez DataCenterWorld.pl, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w Sklepie internetowym DataCenterWorld.pl oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera DataCenterWorld.pl, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl wyrazi na to zgodę.

DataCenterWorld.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl z zastrzeżeniem zdania następnego. DataCenterWorld.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym DataCenterWorld.pl i jego zrealizowania przez DataCenterWorld.pl.

Prawo dostępu do danych osobowych

Osobom korzystającym ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym DataCenterWorld.pl założonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w Sklepie internetowym DataCenterWorld.pl poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: sklep@datacenterworld.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zmiany w polityce prywatności

DataCenterWorld.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O planowanych zmianach Polityki Prywatności DataCenterWorld.pl będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego DataCenterWorld.pl z wyprzedzeniem, co najmniej 14-dniowym.

DataCenterWorld.pl

This website uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can independently define the conditions for storing or accessing cookies in your browser.