Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


DEFINICJE:

Klient – firma (sklep nie obsługuje klientów indywidualnych), która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu oraz która dokonuje zamówienia w Sklepie DataCenterWorld.pl.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
Sklep internetowy DataCenterWorld.pl – platforma dostępna pod adresem www.datacenterworld.pl.
Towar – produkt, które można nabyć w niniejszym sklepie.
Sprzedaż – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego sklepu.
Sklep internetowy, działający pod www.datacenterworld.pl, prowadzony jest przez firmę:

DataCenterWorld.pl Sp. z o.o.
Majolikowa 23f
03-125 Warszawa
Polska
NIP: 5242876112


Nr Konta: 76105010251000009080469324
Nazwa Banku : ING Bank

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z niniejszego sklepu,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach sklepu internetowego.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Klienci mają dostęp do bieżącej wersji regulaminu pod adresem www.datacenterworld.pl/webpage/regulamin.html.

Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych :nazwa firmy, imię, nazwisko, adres firmy.

Sklep www.datacenterworld.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • dopuści się innego zachowania, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu mailowego oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, sklep DataCenterWorld.pl podjął wszelkie kroki techniczne, by prawidłowości zostały stale przestrzegane.
  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela sklepu,
  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej obszarami.


PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać:
Dane zamawiającego, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Klienta sposób dostarczenia paczki i sposób dokonania zapłaty oraz szczegółowe podsumowanie produktu.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej na maila.

DOSTAWA

Sklep DataCenterWorld zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar wolny od wad.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia i obejmują one standardowe koszty opakowania, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia oraz dostawy.

Jeśli zamówienie odbiega od oferty ogólnej, DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.  zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany ceny.

W przypadku, jeśli ogólne koszty dostawy towaru z tytułu zamówienia Klienta wzrosną w porównaniu do kosztów transportu przyjętych w dniu wystawienia potwierdzenia zamówienia przez DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. (na przykład, w wyniku konieczności dostawy z magazynu poddostawcy lub powstania innych wydatków), DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.przysługuje prawo do odpowiedniego zwiększenia ogólnej wartości zamówienia. DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zmianie cen. W przypadku braku zgody ze strony Klienta z ww. propozycją, temu ostatniemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. 

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za towar na koncie Sprzedającego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT

CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Formą płatności stosowaną w naszym sklepie jest przedpłata. Oznacza to, że wysyłka towaru nastąpi po otrzymaniu zapłaty od klienta. Termin płatności wynika z wystawionej przez DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. faktury proforma.

Jeżeli brak indywidualnych ustaleń z klientem, w razie niedokonania zapłaty w tym terminie faktura proforma i zamówienie zostaną anulowane.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Klient, który zawarł zDataCenterWorld.pl Sp.z o.o. – właścicielem sklepu DataCenterWorld.pl umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego, e-maila,  telefonicznie) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy,

b. a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować: 

DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.

ul.Majolikowa 23 F

03-125 Warszawa

Email : sklep@datacenterworld.pl 

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. dokona zwrotu płatności po otrzymaniu materiałów lub do czasu dostarczenia do DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. dowodu zwrotu.

Zwrotu materiałów proszę dokonać na adres:

DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.

Ul. Majolikowa 23F

03-125 Warszawa

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których klient traci prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

DataCenterWorld.pl Sp.z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:DataCenterWorld.pl Sp.z o.o.

e-mail: sklep@datacenterworld.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru:

………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko klienta(-ów):……………………………………………………………………………….

Adres klienta(-ów):………………………………………………………………………………………….

 

Dane dodatkowe (obowiązkowe):

Numer klienta:……………………………………………………………………………………………………..

Numer faktury:……………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w transakcji, chyba, że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient  nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym, jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy): 

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………

Podpis klienta(-ów)

 

……………………………………………………

Data

(*)Niepotrzebne skreślićPOSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • LEGRAND
 • Raritan
 • WASP
 • Modular DC Solutions
 • DataCenterWorld
 • Wappex
 • EDP Europe
 • 3M