CDCS - Certified Data Centre Specialist - EPI

Trzydniowy kurs Certyfikowanego Specjalisty Centrum Danych (CDCS) ma na celu doprowadzenie uczestników do poziomu kompetentnych partnerów w kontaktach z dostawcami. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętność weryfikacji ofert przedstawianych przez dostawców pod kątem ich prawidłowości, efektywności i wydajności. CDCS® jest certyfikacją niezbędną dla profesjonalnych menedżerów i personelu centrum danych.

Ramowy Program Centrum Danych został opracowany przez Enterprise Product Integration PTE Ltd (EPI) – światowego lidera w zakresie edukacji, certyfikacji i akredytacji specjalistów centrów danych.

Twoje kompetencje to gwarancja bezpiecznego biznesu

Program certyfikowanych szkoleń obejmuje wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem, eksploatacją i standaryzacją współczesnych centrów danych.

Uczestnicy

Szkolenie CDCS kierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w lub wokół centrum danych, zajmujących się różnymi aspektami DC: projektowaniem, infrastrukturą, bezpieczeństwem, migracją, operacyjnym zarządzaniem. Uczestnicy muszą posiadać aktualny certyfikat CDCP®. Ukończenie kursu CDCS® jest jednocześnie warunkiem dla osób, które chcą osiągnąć elitarny status CDCE® (Certyfikowanego Eksperta Centrum Danych).

Otrzymujesz globalną akredytację i uznanie

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik zdaje egzamin akredytowany przez EXIN – niezależnego, globalnego audytora szkoleń IT. Wydawany certyfikat –  „Certyfikowany Specjalista Centrum Danych” jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem unikatowej wiedzy w zakresie centrów danych.


AGENDA

Przegląd projektu/okresu eksploatacji centrum danych

 • Przegląd faz okresu eksploatacji centrum danych
 • Planowanie, korekta regulacji i ciągłe ulepszanie 

Standardy i definicje klasyfikacji wiekowej

 • Historia klasyfikacji wiekowej
 • Różnica pomiędzy czasem bezawaryjnego działania a TIA-942
 • Definicje klasyfikacji wiekowej
 • Opcje redundancji (N+1), 2N, 2(N+1)
 • Równoległa łatwość utrzymania/segmentacja
 • Przykładowe konfiguracje
 • Podstacja i wymogi zasilania
 • Opcje konserwacji
 • Wytyczne/standard procesów operacyjnych
 • Rozwój sprawności 

Uwarunkowania budynku

 • Uwarunkowania lokalizacji budynku
 • Wymogi obciążenia wiszącego oraz podłogi
 • Odporność ogniowa ścian i powierzchni szklanych
 • Ochrona antywybuchowa
 • Kuloodporność
 • Ochrona przed wejściem siłowym  

Zaawansowana podniesiona podłoga i podwieszany sufit

 • Wytyczne dotyczące instalacji podniesionej podłogi
 • Techniki instalacji prawidłowej i wypoziomowanej podłogi dostępowej
 • Powszechnie występujące błędy
 • Wybór właściwych płytek i ich rozmieszczenie
 • Konstrukcje podłóg łagodzące wstrząsy sejsmiczne
 • Wybór prawidłowego podwieszanego sufitu 

Zasilanie zaawansowane

 • Układ infrastruktury zasilania;
  • Wzory dla centrum danych, które powinieneś znać
  • Elektryczne schematy jednoliniowe; jak je czytać, aby zachować kluczowe element ochrony
  • Urządzenia chroniące przed nadmiernym wzrostem napięcia (MCB/MCCB/VCB/ACB/bezpieczniki) – definicje oraz co i gdzie używać
  • Urządzenia przeciwporażeniowe (RCB /RCD /ELCB /GFCI/ ALCI/RCBO), definicje oraz co i gdzie używać
  • Wymiarowanie elementów ochronnych
  • Piorunochrony i urządzenia chroniące przed przepięciami (TVSS/SPD); jak działają, gdzie ich używać i jak instalować
  • Okablowanie zasilania i uwarunkowania prowadzenia kabli
  • Instalacja i wymogi minimalne PDU/DB
 • Generatory;
  • Typy generatorów: w stanie gotowości / główny / ciągły
  • Marki i funkcje komponentów
  • Przechowywanie i kalkulacja paliwa
  • Równoległe ustawianie generatorów
  • Hala generatorów / wymagania dotyczące pomieszczenia
 • Systemy UPS;
  • Specyfikacje wymagane dla systemów UPS
  • Jak czytać arkusze danych i wybrać właściwy UPS?
 • Wymogi dla równoległej konfiguracji i unikanie pułapek takich jak pojedynczy punkt awarii
  • Jak powinna być wykonana instalacja równoległa, klasyczne błędy popełniane przez instalatorów i jak ich unikać?
 • Filtry harmoniczne;
  • Filtry czynne/bierne i ich stosowanie
 • Bloki akumulatorów;
  • Terminologia dotycząca bloków akumulatorów
  • Projektowanie bloków akumulatorów, jak obliczać i podwójnie sprawdzać blok akumulatorów, który ma być instalowany
  • Pułapki ładowania akumulatorów; zagwarantowanie, aby była zainstalowana i używana właściwa ładowarka
  • Używanie równoległych bloków akumulatorów; jak je prawidłowo instalować, ograniczenia i ryzyka związane z używaniem akumulatorów równoległych
  • Jak prawidłowo testować akumulatory i podejmować decyzje dotyczące wymiany ogniwa/bloku lub ciągu
  • Wybór obudowy akumulatorów; ABS, V0, V1, V2
  • Alternatywne magazynowanie energii; koło zamachowe, ogniwo wielokrotnego użytku, UPS na sprężone powietrze, itp. 

Zaawansowane pola elektromagnetyczne

 • Źródła pól elektromagnetycznych
 • Różnica pomiędzy opcjami pojedynczego, trójfazowego i szynowego pola elektromagnetycznego
 • Opcje pomiaru pola elektromagnetycznego i jak należy interpretować wyniki z pojedynczych osi i pomiarów mieszanych
 • Wytyczne dla odległości bezpiecznej dla sprzętu i ludzi
 • Obliczanie czynnika osłabienia pola elektromagnetycznego dla przenikalności materiału osłonowego i czynników nasycenia 

Zaawansowane chłodzenie

 • Ważne definicje; termometr suchy, mokry, punkt rosy, RH, ciepło jawne i utajone
 • Wykres psychometryczny oraz zalecenia ASHRAE
 • Definicje klas środowiskowych i specyfikacje cieplne
 • Wytyczne dla pomiaru temperatury/wilgotności
 • Metody rozpraszania ciepła
 • Wpływ wysokości na pobór temperatury przez sprzęt ICT
 • Konfiguracja planu podłogi w celu efektywnego chłodzenia
 • Różnice w powierzchni płytek i konstrukcji wspierającej oraz wpływ przepływu powietrza
 • Konstrukcja drzwi szafy i wpływ przepływu powietrza
 • Delta-T sprzętu i jej wpływ
 • Optymalizacja przepływu powietrza
 • Konwersja jednostek ciepła
 • Obliczanie ilości przemieszczającego się powietrza (CFM/CMH)
 • Obliczanie wydajności chłodzenia
 • Wybór klimatyzacji
 • Opcje od- / nawilżania
 • Wydajność klimatyzacji
 • Wpływ SHR na oszczędność kosztów
 • Wskaźnik wydajności
 • Nowa zasada i techniki chłodzenia (zanurzone, VSD/VRF/ ECF/ czynniki oszczędzania po stronie wody i powietrza)
 • Wytyczne redundancji klimatyzatorów, unikanie błędnych koncepcji i błędów w celu spełnienia wymogów zgodności projektów ANSI/TIA-942
 • Wymogi instalacji
 • Połączenia z panelem ppoż. i uruchomienie klimatyzatorów EPO
 • Punkty ustawienia i kalibracja CFD (Obliczeniowa dynamika cieczy) 

Zaawansowana ochrona ppoż.

 • Trójkąt ogniowy i element zatrzymania ognia
 • Szczegóły systemów wykrywania ognia (VESDA, VIEW, czujniki dymu)
 • Uwarunkowania instalacji czujników
 • Prawidłowe testowanie czujników dymu
 • Systemy bazujące na wodzie, tzn. zalewanie, rura mokra, sucha, działania wstępne oraz dlaczego większość z nich nie działa i w jaki sposób można to wykryć
 • Szczegóły systemu obojętnego i polifluorowcowęglowodorowego oraz jak wybrać właściwy system dla danego centrum danych
 • Jak obliczyć zawartość gazu dbając o to, aby zainstalowany był właściwy poziom w celu ugaszenia pożaru wraz z uwarunkowaniami bezpieczeństwa
 • Inne wymagania dla systemów gazowych, takie jak czas uwolnienia, czas utrzymywania, wymogi dla instalacji rur i inne ważne czynniki
 • Wymogi dla panelu wykrywania ognia
 • Weryfikacja instalacji, metody, co i jak sprawdzać
 • Nowe zaawansowane technologie gaśnicze 

Projekt i instalacja skalowalnego system sieci okablowania

 • Topologia struktury okablowania ANSI/TIA942
 • Projekt ToR, EoR
 • Inteligentne systemy połączeń awaryjnych
 • Najlepsze praktyki instalacyjne, takie jak routing, promień zginania, odłączenie zasilania, współczynnik kontroli napełnienia, kalkulator straty połączenia światłowodu, wymóg łączenia i uziemienia,
 • Standard etykietowania i administracji telekomunikacji 

Specyfikacje środowiskowe i kontrola zanieczyszczenia

 • Skutki szumu akustycznego, regulacje, specyfikacje i ograniczenia
 • Zanieczyszczenia centrum danych i ich klasyfikacja
 • Normy pomiarowe i granice
 • Działania prewencyjne i unikanie zanieczyszczeń 

Wydajność centrum danych

 • Czynniki ekonomiczne skłaniające do stosowania technologii ekologicznych,
 • Wysoka dostępność czy ekologia?
 • Wytyczne ekologiczne i standardy
 • Jak je mierzyć i jakie są akceptowalne liczby w porównaniu z przemysłem ogólnym
 • Klasy PUE określone przez Zieloną Siatkę oraz problemy z technikami PUE
 • Techniki oszczędzania energii we wszystkich częściach centrum danych, tzn.poziom aplikacji/systemu, chłodzenie, dystrybucja zasilania 

Egzamin próbny 

EGZAMIN: Certyfikowany Specjalista Centrum Danych