Inne

Kabel 316P6/Schuko 0.3m 16A/250V H05VV-F3G1.5

Kabel 316P6/Schuko 0.3m 16A/250V H05VV-F3G1.5

Kabel 316P6/Schuko 0.3m ~1' 16A/250V H05VV-F3G1.5

Kabel C6/C5 2.0m 2.5A/250V H05VV-F3G.75

Kabel C6/C5 2.0m 2.5A/250V H05VV-F3G.75

Kabel C6/C5 2.0m 2.5A/250V H05VV-F3G.75

Kabel Schuko/Schuko 7.6m 16A/250V H05VV-F3G1.5

Kabel Schuko/Schuko 7.6m 16A/250V H05VV-F3G1.5

Kabel Schuko/Schuko 25' 16A/250V H05VV-F3G1.5

Listwa zasilająca C20/x4 CEE 7/4 250V

Listwa zasilająca C20/x4 CEE 7/4 250V

Listwa zasilająca C20/x4 CEE 7/4 250V 

Listwa zasilająca C14/x4 C13 250V

Listwa zasilająca C14/x4 C13 250V

Listwa zasilająca C14/x4 C13 250V